Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

UWAGA! Zmiana stawki za zużycie wody i odbiór ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o.o. informuje, że z dniem 22 czerwca 2018 r. nastąpi zmiana stawek za zużycie wody oraz odbiór ścieków na terenie Gminy Lipka.

 

 

Wysokość cen I stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.06.2018 r. do 21.06.2021 r.)

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka netto w zł

Cena/ stawka brutto w zł

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na   cele socjalno bytowe, ilne cele za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, do   zasilania publicznych fontann i na cele p. poż oraz do zraszania publicznych   ulic i publicznych terenów zielonych

cena za 1 ni3 dostarczonej   wody

3,44

3,72

zł/m*

 

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.06.2018 r. do 21.06.2019 r.)

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka netto w zł

Cena/ stawka brutto w zł

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi 1 pozostali odbiorcy

cena za 1 m3 odprowadzonych   ścieków

10,14

10,95

zł/m3

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.06.2019 r. do 21.06.2020 r.)

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka netto w zł

Cena/ stawka brutto w zł

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy

cena za 1 m3 odprowadzonych   ścieków

10,27

11,09

zl/m3

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.06.2020 r. do 21.06.2021 r.)

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka netto w zł

Cena/ stawka brutto w zł

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy

cena za 1 m3 odprowadzonych   ścieków

10,39

11,22

zł/m3

 

 Pliki do pobrania : Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy wraz z załącznikami. pdf

 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, ZGK Lipka Sp. z o.o. w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy wraz z uzasadnieniem.

 

.